wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ON-LINE BARBARIS

(ważny od 04.01.2017r.)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna i hurtowa Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polski prowadzona przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie udostępniania różnorodnych funkcjonalności Sklepu, w tym prowadzenie Konta Klienta.
3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
4. Produkt może być również przygotowany na indywidualne zamówienie Klienta.
5. Ilość i rodzaj towaru oferowanego w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.
6. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktu bez wad.
7. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest na terytorium  Polski i są zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
9. Prezentowane na stronie Sklepu produkty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).

 

II DEFINICJE

§ 2. 

1. Sprzedawca –  Ewelina Kulig prowadząca działalność gospodarczą pod BARBARIS Ewelina Kulig w Legnicy przy
ul. Nowodworskej 6A, tel.: (+48) 501 319 252, e­mail: sklep@barbaris.eu (dalej „ Sprzedawca”/„Administrator”); zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6912395391, REGON 020843540.
2. Sklep – sklep internetowy BARBARIS, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.Barbaris.eu w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość.
3. Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.
4. Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta nabycia) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Towar – oznacza rzeczy ruchome będące wszelkiego rodzaju odzieżą damską i dziecięcą, wyprodukowaną przez Sprzedawcę w tym przygotowywaną na indywidualne zamówienie Klienta, obejmującą również dodatki (np. torebki, biżuterię) oraz obuwie, objęte przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
6. Cena – wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.Barbaris.eu. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.
7. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);
8. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, za pomocą, której Sklep Internetowy informuje Klientów o nowych produktach, nowościach, promocjach, kodach rabatowych i innych wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu Internetowego.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
10. Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;
11. Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie jest realizowane - nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);
12. Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego;

 

III REJESTRACJA

§ 3

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:
- wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
- wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
- zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
2. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT, Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT.
3. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
4. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient. 
5. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
6. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

 

IV PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 4

1. Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godziny w godzinach 10 - 18
2. Zamawiać mogą Klienci, którzy:
a) mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
b) nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
3. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
5. Klient może składać Zamówienie za pomocą:
    - formularza zamówień dostępnego w Sklepie; 
    - kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e­-mail: sklep@barbaris.eu;
    - formularza ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH
6. Pamiętaj, że składając w Sklepie ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE  akceptujesz niniejszy Regulamin.
7. Przed złożeniem zamówienia prosimy o wcześniejszy kontakt w celu dokonania wyceny ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO. Ocenimy wykonalność zmodyfikowanego przez Ciebie modelu i wycenimy projekt.
8. W celu poprawnego złożenia w Sklepie ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie, Klient powinien wykonać następujące informacje:
          1.) imię i nazwisko/ firmę,
          2.) adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
          3.) numer telefonu,
          4.) adres poczty elektronicznej e-­mail,
          5.) ewentualnie NIP 
          6.) treść zamówienia
9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on od Sprzedawcy wiadomość e-­mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dotyczącą sposobu płatności oraz przewidzianego terminu realizacji zamówionego towaru.
10. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. 
11. Poprawnie złożone zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień:
a) nieopłaconych;
b) w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem
c) w przypadku których próby kontaktu z klientem i potwierdzenia Zamówienia są bezskuteczne;
c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu;
Zamówienia w/w są kasowane terminie 2 dni od momentu złożenia Zamówienia i umowę uważa się za niezawartą.
13. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, drogą telefoniczną bądź mailową.
14. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności.
15. Aktualne sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie oraz podczas składania Zamówienia.
16. Klient poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, że:
       - zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
       - zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;
       -  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 
       - ewentualnie wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera,
17. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
18. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

§ 5

1. Klient składając Zamówienie ma świadomość, iż wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty.
2. Po wypełnieniu formularza Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, który zawiera informację o:
    - szczegółowym opisie Towaru oraz sposobie porozumiewania się z Klientem,
    - danych Sprzedawcy,
    - adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
    - adresie, pod który Klient może składać reklamacje,
    - Cenie wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi     pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia,
    - sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę (termin dostawy Towaru)

§ 6

1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.
2. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
3. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.
4. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę, przed dokonaniem zmiany cenowej w poprawny sposób.

§ 7

1. Jakakolwiek dodatkowa płatność wykraczająca poza Cenę zgodnie z zawarta umową wymaga wyraźnej zgody Klienta.
2. Akceptowane przez nas płatności:
- przelewem on-line przez Przelewy24
- przelewem tradycyjnym
3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
BARBARIS Ewelina Kulig
ul. Nowodworska 6A
59-220 Legnica
Numer konta: 15 1930 1044 2280 0268 1230 0001

§ 8

Czas realizacji zamówienia Towaru:
- dostępnego w ofercie sklepu - wynosi od 3 do 14 Dni Roboczych;
- wykonywanego na ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO - wynosi od 7 do 30 Dni Roboczych.
 Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności. Po w/w Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

 

V WYSYŁKA

§ 9

1. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.
2. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.
3. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. 
4. Czas realizacji określony jest w § 8  Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski.
5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

 

 VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Konsumentowi rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uznaje się, iż zerwanie metki nie mieści się w takich granicach.
3. Klient dokonuje zwrotu Towaru na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Jeżeli Klient odstępuje od umowy i jednocześnie zwraca Towar, do Towaru powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Klient winien również dołączyć dowód zakupu.
4. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
5. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym, a Odzież nie nosi oznak używania. Dodatkowo zwracany lub wymieniany Towar powinien być kompletny i posiadać metki.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno Sprzedawca jak i Klient, są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.
8. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączonego do Towaru.
9. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: m.in. 
a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta
b) w których przedmiotem świadczenia jest Towar o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez nim zamówieniu, nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,,
g) oraz innych wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

11. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy - pobierz.
 

VII REKLAMACJA

§ 11

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:

BARBARIS Ewelina Kulig
ul. Nowodworska 6A
59-220 Legnica

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email. 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

 

VIII NEWSLETTER

§ 12

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę. 
2. Z chwilą potwierdzenia subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

 

IX ZMIANA REGULAMINU

§ 13

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
2. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.
3. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego
2. Wszelkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.


Przejdź do strony głównej
Copyright 2015 www.Barbaries.eu | Projekt i wykonanie: